Disclaimer

Het privacybeleid maakt deel uit van de disclaimer voor de website: www.imer.es/nl samen met de richtlijn voor het gebruik van cookies.

De website www.imer.es/ is eigendom van het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. en voldoet aan de vereisten van de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, en aan de huidige regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en, in het bijzonder, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Daarom adviseren we u dit beleid bij elk bezoek aan de website te controleren. Indien de gebruiker zich op de website heeft geregistreerd, ontvangt hij bij het openen van zijn account of profiel een melding wanneer er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht in de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Wie is de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

De gegevens die via de website worden verzameld of die u vrijwillig verstrekt, hetzij door de navigatie binnen de website, hetzij via de contactformulieren, e-mail of telefoon, zullen worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor het bestand, wiens gegevens hieronder worden vermeld:

 • Identiteit: Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U.
 • CIF/NIF:A96587217
 • Postadres: de Burjassot, 1- bajo – 46009 – Valencia (VALENCIA)
 • Telefoon:963160240
 • E-mail:montalbo@imer.es
 • URL:imer.es
 • Handelsregister:VALENCIA, deel 5743, boek 3050 folio 10, deel 8, blad V-53294.

Indien u, om welke reden dan ook, contact met ons wilt opnemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of uw privacy (met onze functionaris gegevensbescherming), kunt u dit doen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

Wat zijn uw RECHTEN met betrekking tot de behandeling van uw gegevens?

Eenieder heeft het recht om informatie te verkrijgen over het al of niet verwerken van zijn persoonsgegevens, toegang te krijgen tot de informatie en de persoonsgegevens die het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. heeft, om rectificatie van onjuiste gegevens te verzoeken of, in voorkomend geval, om te verzoeken om verwijdering ervan, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de betrokkene de eerder gegeven toestemming intrekt.

In bepaalde gevallen kan de geïnteresseerde partij verzoeken om de verwerking van zijn gegevens te beperken. In dat geval zullen wij deze alleen in overeenstemming met de geldende richtlijn bewaren.

In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens. Deze zullen dan worden geleverd in een geschikt, gangbaar en machinaal leesbaar formaat aan u of aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke die u aanwijst.

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, voor elke behandeling waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. heeft formulieren, waarmee u de hiervoor vermelde rechten kunt uitoefenen. Neem daarvoor contact met ons op via het e-mailadres montalbo@imer.es, en vraag om het formulier dat u nodig heeft. U kunt ook gebruikmaken van de formulieren die het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos) of derden beschikbaar stellen voor geïnteresseerden.

Deze formulieren moeten elektronisch worden ondertekend of er moet een fotokopie van het ID-bewijs worden bijgevoegd. Indien u zich door iemand laat vertegenwoordigen, dient u ook een kopie van het ID-bewijs van deze vertegenwoordiger mee te sturen of diens elektronische handtekening.

De formulieren moeten persoonlijk worden overhandigd op het hierboven vermelde adres van het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. of kunnen eventueel per e-mail worden verzonden.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, wanneer u vindt dat uw verzoek in het kader van deze rechten niet correct is afgehandeld.

De maximale termijn waarbinnen het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. de klacht moet oplossen is één maand, te rekenen vanaf de daadwerkelijke ontvangst van uw verzoek door ons.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VIA DE WEBSITE?

Opgeslagen gegevens over de navigatie en het gebruik van de website

Wanneer u op de website van Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U., navigeert, wordt er informatie verzameld over:
– IP-adres
– browserversie
– besturingssysteem
– duur van het bezoek of navigatie op de website
Deze informatie kan worden opgeslagen via Google Analytics. Daarom verwijzen we naar het Privacybeleid van Google, aangezien dat bedrijf deze informatie verzamelt en verwerkt http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Eveneens kan via de website Google Maps worden gebruikt. Deze functie kan, wanneer u dat toestaat, uw locatie gebruiken om specifiekere informatie te geven over de afstanden en/of routebeschrijvingen naar onze vestigingen. In dit verband verwijzen wij naar het Privacybeleid van Google Maps voor informatie over de manier waarop deze gegevens worden gebruikt en verwerkthttp://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
De informatie die wij verwerken, zal niet gerelateerd zijn aan een specifieke gebruiker en zal worden opgeslagen in onze databases ten behoeve van statistische analyse, verbetering van de website en van onze producten en/of diensten. Dit zal ons helpen onze bedrijfsstrategie te verbeteren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruikersregistratie op de website

Om toegang te krijgen tot bepaalde producten en/of diensten, kan het noodzakelijk zijn dat de gebruiker zich op de website registreert. Hiervoor wordt er in het registratieformulier om een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. De noodzakelijke en verplichte gegevens die de gebruiker voor deze registratie dient te verstrekken, zijn gemarkeerd met een * (asterisk). Wanneer deze velden niet zijn ingevuld, wordt de registratie niet voltooid.

De aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, en de gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren ervan. We raden u af ze op te schrijven of door te geven aan derden. Wij herinneren u eraan dat het systeem een wachtwoord-resetfunctie heeft. Deze kunt u gebruiken wanneer u uw wachtwoord moet resetten.

In dit geval worden de navigatiegegevens gekoppeld aan de registratiegegevens van de gebruiker. Hierdoor is het mogelijk een specifieke gebruiker die op de website navigeert te herkennen. Zo kunnen we het aanbod van producten en/of diensten naar eigen inzicht aanpassen aan de gebruiker, en u bepaalde producten en/of diensten aanbevelen.

De registratiegegevens van elke gebruiker zullen worden opgenomen in de databases van het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U., samen met de geschiedenis van de handelingen die door dezelfde gebruiker zijn uitgevoerd, en zullen in die databases worden opgeslagen totdat de account van de geregistreerde gebruiker wordt verwijderd. Na verwijdering van deze account worden deze gegevens uit onze databases verwijderd. Daarbij worden de gegevens met betrekking tot de uitgevoerde transacties gedurende 10 jaar bewaard, zonder te worden ingezien of gewijzigd, om te voldoen aan de geldende wettelijke termijnen. Gegevens die geen verband houden met de uitgevoerde transacties worden gedurende 1 jaar bewaard, tenzij u uw toestemming hiervoor intrekt. In dat geval worden ze onmiddellijk verwijderd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een contract tussen de partijen, waarbij de gebruiker een aantal producten/diensten/faciliteiten aanvraagt bij het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U.

De verwerking heeft de volgende doeleinden:

 1. a) de opname in het gebruikersregister en de toegang tot de website beheren;
 2. b) het beheren van de aankoop van producten en/of diensten, die via de website verkrijgbaar zijn;
 3. c) u op de hoogte houden van de verwerking en de status van uw aankopen;
 4. d) reageren op uw verzoek om informatie;
 5. e) het beheren van alle faciliteiten die het platform kan bieden.

Zo is het mogelijk dat er per e-mail of telefonisch contact met u wordt opgenomen om u te informeren over eventuele incidenten, fouten, problemen en/of de status van uw bestellingen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen aan derden worden verstrekt om bepaalde handelingen en/of diensten uit te voeren, waar u als gebruiker om heeft gevraagd:

Voorbeeld Derden aan wie de gegevens worden verstrekt
(U plaatst een bestelling via de website) – Distributiebedrijven

– Betaalplatforms

– Eventuele tussenpersonen

– Websiteonderhoudsbedrijf

   – Hostingbedrijf
  – Internationale overdrachten

Voor het verzenden van commerciële berichten zal bij de registratie uitdrukkelijk om toestemming van de gebruiker worden gevraagd. De gebruiker kan ook de verleende toestemming weer intrekken, door zich via de eerder vermelde communicatiemiddelen te richten tot het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. In ieder geval wordt u in elk commerciële bericht de mogelijkheid geboden om u af te melden voor het ontvangen van deze informatie, via een link en/of een e-mailadres.

Gegevens verstrekt in het contactformulier

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via het e-mailadres, het contactformulier, enz. op de website. Hiervoor moet de gebruiker zich identificeren en zijn persoonlijke gegevens invullen, zodat het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. zo nodig contact kan opnemen met de gebruiker om op zijn informatieverzoek te reageren. De noodzakelijke en verplichte gegevens die de gebruiker voor deze registratie dient te verstrekken, zijn gemarkeerd met een * (asterisk). Wanneer deze velden niet zijn ingevuld, wordt uw aanvraag niet verstuurd.

Deze persoonsgegevens worden opgenomen in de databases van het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U., dat deze gegevens zal bewaren om te reageren op uw aanvraag en/of verzoek om informatie. Daarna zullen de gegevens binnen 1 jaar worden verwijderd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de toestemming van de gebruiker die om informatie vraagt, of die contact moet kunnen onderhouden met het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U.

De verwerking heeft de volgende doeleinden:

 1. a) beheer van de vragen of informatieverzoeken die u ons stuurt via de website, per e-mail of telefonisch;
 2. b) verzending van berichten, speciale aanbiedingen, nieuws of acties die voor u van belang zijn of die u al of niet digitaal bij ons aanvraagt. Aangezien dit geen hoofddoel, maar een bijkomend doel is, moet u het betreffende vakje zelf aanvinken.

De persoonlijke gegevens die u ons langs deze weg verstrekt, worden niet doorgegeven aan derden, want het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. geeft zelf rechtstreeks antwoord op dit soort vragen.

 

Verzenden van foto’s

We wijzen u erop dat, wanneer u foto’s van uw kinderen verstuurt via de website van IMER of per e-mail, deze foto’s op onze website kunnen worden gepubliceerd, met als enig doel om te reageren op uw dankbaarheid.

U dient daarom te begrijpen dat u, door ons de foto’s te sturen, ons het recht geeft om ze uitsluitend voor het bovengenoemde doel te gebruiken.

 

Bij ons werken

Wanneer u ons uw curriculum vitae verstrekt, hetzij via de website, per e-mail of fysiek in een van onze vestigingen, dan zal het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. dit in zijn database opnemen. Het curriculum wordt gedurende 1 jaar bewaard. Indien wij daarna nog geen contact met u hebben opgenomen, wordt het verwijderd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking wordt gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene voor de verwerking van de gegevens in het curriculum vitae door het toezenden ervan en door het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje.

Het doel van de verwerking is u op te nemen in de huidige en toekomstige selectieprocessen van het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U.

Wanneer de geïnteresseerde uiteindelijk bij het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. gaat werken, worden zijn/haar gegevens opgenomen in een database die eigendom is van het Instituto ten behoeve van het interne beheer van de relatie tussen werknemer en werkgever.

Versturen van de nieuwsbrief

Op de website kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. Hiervoor moet u een e-mailadres opgeven, waarnaar de nieuwsbrief zal worden verzonden.

Deze informatie wordt opgeslagen in een database van het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. en zal daarin geregistreerd blijven totdat de belanghebbende partij verzoekt om uitschrijving van de nieuwsbrief of wanneer het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. stopt met het verzenden ervan.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de uitdrukkelijke toestemming van alle geïnteresseerden die zich op deze dienst abonneren door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken.

De e-mailgegevens worden alleen verwerkt en opgeslagen om de nieuwsbrief te kunnen versturen aan de personen die hierom hebben gevraagd.

Hiervoor wordt een programma gebruikt voor het automatisch versturen van de nieuwsbrief, dat toegang heeft tot de e-mailadressen:

Naam van het programma Eigenaar van het programma / Land
– MailChimp

– GetResponse

Mailchimp/Verenigde Staten

GetResponse/Polen

Voor het verzenden van de nieuwsbrief zal bij de registratie uitdrukkelijk om toestemming van de gebruiker worden gevraagd, die hiervoor het betreffende vakje moet aanvinken. De gebruiker kan ook de verleende toestemming weer intrekken, door zich via de eerder vermelde communicatiemethodes te richten tot het Instituto de Medicina Reproductiva, S.A.U. In ieder geval wordt u in elk bericht de mogelijkheid geboden om u af te melden voor het ontvangen van deze informatie, via een link en/of een e-mailadres.

De nieuwsbrief wordt verzonden via het platform MAILCHIMP, dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Hierdoor is er sprake van een internationale gegevensoverdracht, die valt onder de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, het zogenaamde Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/list